Doelstelling

De doelstelling van de stichting ondersteuningsproject RoemeniŽ zijn als volgt:
De stichting heeft ten doel het rechtstreeks verlenen van tijdelijke financiŽle en technische ondersteuning op kleine schaal aan maximaal 50 gezinnen in RoemeniŽ op het gebied van opleiding, levensonderhoud, continuering van huisvesting en zorg.


De samenwerking met plaatselijke maatschappelijk werkers en predikanten in RoemeniŽ ter selectie van gezinnen die voor ondersteuning door de stichting in aanmerking komen.


Het per ondersteunend gezin tenminste 2 maal per jaar (doen) uitoefenen van toezicht op de juiste besteding en effecten van de ondersteuning.

Het werven van donaties, giften erfstellingen, legaten, inzamelingen en andere inkomsten.


Het werven en begeleiden van vrijwilligers, die zonder enige financiele compensatie bereid zijn het doel van de stichting te helpen verwezenlijken.


Het binnen 10 jaren besteden van de betreffende inkomsten aan de rechtstreekse verwezenlijking van uitsluitend de doelstelling van de stichting.


Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Beloningenbeleid

In artikel 3, lid 5 van de statuten staat het volgende hierover vermeld:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en zij hebben geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende 5 personen:

  


G.J. Berends - Teunis
L. Jansen - Timmer
I.H. Schoeman - Nijendijk
M.P.H. Maaswinkel - Thijssen

: Voorzitter
: Secretaris
: Penningmeester
: Algemeen bestuurslid
 

Het beleid:

Om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken, namelijk het rechtstreeks verlenen van tijdelijke financiŽle en technische ondersteuning op kleine schaal aan maximaal 50 gezinnen in RoemeniŽ op het gebied van opleiding, levensonderhoud, continuering van huisvesting en zorg richt zij zich op de volgende activiteiten:

De samenwerking met plaatselijke maatschappelijke werkers en predikanten in RoemeniŽ ter selectie van gezinnen die voor ondersteuning door de stichting in aanmerking komen,

Het werven en begeleiden van gezinnen en personen die een gezin in RoemeniŽ willen ondersteunen gedurende 10 jaar. Die 10 jaar gaan in op het moment van deelname. Na afloop van die periode kan de sponsor een nieuw gezin adopteren of stoppen met de ondersteuning.

Het tweemaal per jaar uitoefenen van toezicht op de juiste besteding en effecten van de ondersteuning per ondersteund gezin. Indien blijkt dat er van een onjuiste besteding en weinig tot geen effect sprake is, dan wordt na overleg met de plaatselijke maatschappelijk werkers en predikanten de ondersteuning aan het gezin stopgezet

Het werven en begeleiden van vrijwilligers, die zonder enige financiŽle compensatie bereid zijn het doel van de stichting te helpen verwezenlijken.

Het binnen tien jaren besteden van de desbetreffende inkomsten aan de rechtstreekse verwezenlijken van uitsluitend de doelstelling van de stichting.

Actueel:
In 2020 heeft er geen hulpverleningsreis plaatsgevonden vanwege het coronavirus. In principe wordt dit in 2021 weer opgepakt.

Financieel†verslag